Review nền thỏi Karadium Melting foundation stick – Hương Witch

Chao ôi mịn mướt, căng bóng iêu dã mannn 💕💕💕 bạn nghĩ sao hãy chia sẻ với mình nhé ?
Fb :https://www.facebook.com/hwitch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *