CFYC | #IAMMORE | VŨ CÁT TƯỜNG | NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG – FULL HD

“Suốt cuộc đời này, Tường vẫn mang theo sứ mệnh, mà Tường muốn làm và thật sự rất muốn làm, đó là TRUYỀN CẢM HỨNG.” – Vũ Cát Tường chia sẻ

JOIN NOW: http://www.cfyc.com.vn/more-than-you-see
#IAMMORE #CFYCVN #XYMLB #MakingLifeBetter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *